شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

پاپ اسمیر

مامایی بارداری زایمان

تهاتر : 1,000,000ریال

1,000,000 ریال 2,000,000 ریال

مشاوره تعیین جنسیت قبل از بارداری

مامایی بارداری زایمان

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال

مامای همراه

مامایی بارداری زایمان

تهاتر : 2,100,000ریال

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال

ویزیت بارداری وتشکیل پرونده

مطب مامایی

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال

iudiگذاری

مطب مامایی

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال

تست پاپ اسمیر

مطب مامایی

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال